keycode 1 = Escape keycode 2 = 1 exclam keycode 3 = 2 quotedbl keycode 4 = 3 numbersign keycode 5 = 4 dollar keycode 6 = 5 percent keycode 7 = 6 ampersand keycode 8 = 7 at keycode 9 = 8 parenleft keycode 10 = 9 parenright keycode 11 = 0 asciitilde keycode 12 = exclam keycode 13 = quotedbl keycode 14 = numbersign keycode 15 = dollar dollar keycode 16 = percent percent keycode 17 = ampersand keycode 18 = apostrophe quotedbl keycode 19 = parenleft keycode 20 = parenright keycode 21 = asciitilde asciitilde keycode 22 = minus bracketleft keycode 23 = equal equal keycode 24 = asciicircum keycode 25 = BackSpace keycode 26 = Tab ISO_Left_Tab keycode 27 = Q keycode 28 = W keycode 29 = E keycode 30 = R keycode 31 = T keycode 32 = Y keycode 33 = U keycode 34 = I keycode 35 = O keycode 36 = P keycode 37 = at grave keycode 38 = grave keycode 39 = keycode 40 = braceleft keycode 41 = cent keycode 42 = Return keycode 43 = Return keycode 44 = Control_L keycode 45 = A keycode 46 = S keycode 47 = D keycode 48 = F keycode 49 = G keycode 50 = H keycode 51 = J keycode 52 = K keycode 53 = L keycode 54 = semicolon plus keycode 55 = plus bracketright keycode 56 = colon asterisk keycode 57 = asterisk keycode 58 = Shift_L keycode 59 = bracketleft braceright keycode 60 = keycode 61 = sterling keycode 62 = Z keycode 63 = X keycode 64 = C keycode 65 = V keycode 66 = B keycode 67 = N keycode 68 = M keycode 69 = comma semicolon keycode 70 = period colon keycode 71 = slash question keycode 72 = less braceleft keycode 73 = greater braceright keycode 74 = question question keycode 75 = Alt_L Meta_L keycode 76 = keycode 77 = space backslash keycode 78 = Caps_Lock keycode 79 = Insert keycode 80 = Delete keycode 81 = B keycode 82 = Left keycode 83 = Up keycode 84 = Right keycode 85 = Down keycode 86 = End keycode 87 = Prior keycode 88 = Next keycode 89 = Num_Lock keycode 90 = Scroll_Lock keycode 91 = Print keycode 92 = backslash backslash keycode 93 = underscore underscore keycode 94 = bar bar keycode 95 = F1 keycode 96 = F2 keycode 97 = F3 keycode 98 = F4 keycode 99 = F5 keycode 100 = F6 keycode 101 = F7 keycode 102 = F8 keycode 103 = braceleft keycode 104 = braceright keycode 105 = F11 keycode 106 = bracketleft keycode 107 = bracketright keycode 108 = F14 keycode 109 = F15 keycode 110 = F16 keycode 111 = F17 keycode 112 = F18 keycode 113 = F19 keycode 114 = F20 keycode 115 = Zenkaku_Hankaku keycode 116 = F22 keycode 117 = F23 keycode 118 = F24 keycode 119 = F25 keycode 120 = F26 keycode 121 = F27 keycode 122 = F28 keycode 123 = F29 keycode 124 = F30 keycode 125 = F31 keycode 126 = F32 keycode 127 = F33 keycode 128 = F34 keycode 129 = F35 keycode 130 = backslash keycode 131 = 1 keycode 132 = 2 keycode 133 = 3 keycode 134 = 4 keycode 135 = 5 keycode 136 = 6 keycode 137 = 7 keycode 138 = 8 keycode 139 = 9 keycode 140 = 0 keycode 141 = Q keycode 142 = O keycode 143 = P keycode 144 = A keycode 145 = S keycode 146 = D keycode 147 = N keycode 148 = M